Reglement BTTV 2021

DOELSTELLINGEN

 Deze wedstrijd, die in 1997 voor het eerst werd gehouden, heeft als doelstelling:

 • Aan de hand van inspirerende voorbeelden aantonen dat discontinu thermisch verzinken de beste verzekeringspolis vormt tegen corrosie.
 • Creatieve en innovatieve toepassingen van thermisch verzinkt staal onder de aandacht brengen.
 • Het belang van een goede communicatie en samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen in een project benadrukken. Enkel op die manier kan het resultaat overeenstemmen met het verwachtingspatroon van de klant.
 • Architecten, designers, opdrachtgevers, staalbouwers, studiebureaus en constructeurs op de hoogte brengen over de recente kwalitatieve realisaties in verzinkt staal.
 • Via de publicatie van een boek waarin alle ingediende projecten worden getoond de nodige aandacht wekken bij een zo breed mogelijk doelpubliek.

DEELNAME

 • Elk project dat geheel of gedeeltelijk in thermisch verzinkt staal werd uitgevoerd (al dan niet met duplexsysteem).
 • Het project moet geheel of nagenoeg geheel afgewerkt zijn in 2019-2020.
 • Meerdere projecten kunnen door één inzender worden aangemeld.
 • De indiener moet de Belgische, Nederlandse of Luxemburgse nationaliteit hebben.
 • De coördinator van een ingezonden project is verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens op het inschrijfformulier en informeert de andere betrokken partijen over deelname aan de Benelux Trofee.

CATEGORIEEN

 • Functioneel verzinken : de keuze voor discontinu thermisch verzinken werd vrijwel uitsluitend ingegeven door de functionele kwaliteiten van de thermische zinklaag. Levensduur door optimale corrosiewering en onderhoudsvrij karakter van het thermisch verzinken gaf de doorslag.
 • Esthetisch verzinken : naast de functionele eisen waren er ook esthetische verwachtingen/eisen waaraan het thermisch verzinkte staal diende te voldoen.
 • Duplex (verzinken + coaten)

De jury reikt daarnaast over de 3 categorieën heen, een prijs Circulair Bouwen uit voor een project waarin de principes van circulair bouwen zo consequent mogelijk werden toegepast.

De inschrijver vermeldt de categorie waarin hij zijn project inschrijft. Indien de aard of de kenmerken van een project dat vereisen, behoudt de organisatie zich het recht voor om een project in een andere categorie in te delen. Een project kan slechts deelnemen in één enkele categorie.

INSCHRIJVING

 • Het inschrijvingsformulier moet worden teruggestuurd vóór 31/01/2021. Een digitale versie hiervan is beschikbaar op www.zinkinfobenelux.com. Het volledige dossier dient ons te bereiken voor 15/03/2021.
 • De inschrijver staat in voor de nauwkeurigheid van de op het inschrijvingsformulier vermelde gegevens en van het ingediende materiaal. Hij draagt de eventuele kosten die voortvloeien uit onjuiste informatie op zijn documenten.
 • Hij informeert de overige betrokken partijen over de deelname van het project aan de wedstrijd.
 • De inschrijving kan worden geweigerd wanneer het inschrijvingsformulier of het ingediende materiaal niet in overeenstemming is met het reglement of onvoldoende relevant is voor de doelstellingen van de BTTV trofee. In dat geval wordt de inschrijver daarvan op de hoogte gebracht.
 • Op het ingediende materiaal (teksten, tekeningen en foto’s) is geen auteursrecht van toepassing. Zinkinfo kan het vrijelijk gebruiken (in gedrukte of elektronische vorm) in het kader van zijn promotiecampagnes voor het thermisch verzinken, ook op o.a. zijn website.
 • De inschrijver waarborgt uitdrukkelijk dat het ingediende materiaal geen inbreuk maakt op het auteursrecht of enig ander recht van derden, op enige wetgeving en dat dit geen voorwerp bevat waarop een derde rechten zou kunnen laten gelden, en waarborgt de nodige toelatingen te hebben bekomen voor het gebruik van het ingediende materiaal in om het even welke vorm door Zinkinfo in het kader van zijn promotiecampagnes voor thermisch verzinken, m.i.v. opname in een online databank en weergave op internet.

JURY

De jury selecteert de genomineerden en de laureaten en kent de prijzen toe. De beraadslagingen van de jury zijn vertrouwelijk en er is geen verhaal mogelijk tegen haar, soevereine, beslissingen.

Indien een project, waarvan een jurylid één van de betrokken partijen is, door een andere partij werd ingediend, mag dat jurylid niet deelnemen aan de beoordeling van de categorie waarin dit project is opgenomen.

Bij de jurysamenstelling zal gekozen worden voor een goed evenwicht, zowel tussen Belgen en Nederlanders als tussen de verschillende ‘stakeholders’ (architect, constructeur, opdrachtgever, staalbouwer…).

Bij zijn beoordeling houdt de jury rekening met de volgende criteria:

 • Het concept: creativiteit, innovatie.
 • De context: de omgeving- en architecturale integratie, esthetische kwaliteit (dit laatste met name bij de categorie esthetisch verzinken)
 • De optimalisatie van de constructie en de uitvoering van de details.
 • De mate waarin het resultaat de verwachtingen heeft ingevuld
 • De mate waarin de inschrijver het gebruik van thermisch verzinken motiveert  (duurzaamheid, levensduur, onderhoudsvriendelijkheid…)

PRIJSUITREIKING EN MEDIACAMPAGNE

De laureaten:

 • Ontvangen de trofee en een oorkonde (diploma)
 • Staan centraal in een nationale en internationale perscampagne in gespecialiseerde media en in de kranten, zodat hun werk onder de aandacht van een breed publiek wordt gebracht.

Alle inschrijvers:

 • Krijgen een prominente plaats op de website van Zinkinfo
 • Komen in aanmerking voor een projectbezoek of andere vormen van promotie door Zinkinfo
 • Zullen uitgebreid aan bod komen in de media via een social media campagne van Zinkinfo
 • Ontvangen een uitnodiging voor de uitreiking van de BTTV 2021 
 • Hun project wordt opgenomen in het boek over de BTTV Trofee dat op 3.000 exemplaren wordt gedrukt en verspreid in de Benelux.

VOLLEDIG IN TE DIENEN DOSSIER

Al het materiaal moet worden ingediend

Het dossier omvat:

 • Beschrijvende tekst
  Maximaal één A4-blad, met:
  - De opdracht en algemene beschrijving van het ontwerp
  - De plaats van de thermisch verzinkte elementen.
  - De technische aspecten (structuurtype, staalsoorten, maatvoering…)
  - De redenen waarom voor thermisch verzinkt staal/duplex werd gekozen
  De jury zal met deze aspecten rekening houden bij de beoordeling van de ingediende projecten. Zinkinfo zal de teksten als basis gebruiken om het project voor te stellen in het boek over de Trofee.
 • Foto's
  - Minstens 5 kleurenfoto’s
  - Minimale afmetingen: 10 x 15 cm @ 300 dpi = 1770 x 1180 pixels, jpg- of tiff-bestand
  - De naam van de fotograaf moet worden vermeld
 • Tekeningen 
  - Minimaal 1 overzichtstekening.
  - Minimaal 1 detailtekening van de te verzinken elementen.

BTTV 2021 - aanmelding

Met dit formulier kan je jouw project aanmelden voor de volgende editie van onze Benelux Trofee voor Thermisch Verzinken in 2021. Je wil toch ook dat wij uw mooie project in de schijnwerpers zetten?

Het project moet geheel of nagenoeg geheel afgewerkt zijn in 2019-2020.