Keuringen en expertises

Een expertise (keuring of inspectie) bestaat uit het uitvoeren van een keuring aan de hand van de ISO 1461 en, indien van toepassing, eventueel andere aanverwante en van toepassing zijnde normen.

In geval van een conflict tussen twee partijen zal Zinkinfo op zuiver wetenschappelijke basis de problemen benaderen. Van elke expertise wordt een rapport uitgebracht.  Volgende opdrachtgevers kunnen een expertise aanvragen:

-      Bij Zinkinfo Benelux aangesloten bedrijven

-      Staalbouwers, constructiebedrijven, hekwerkbedrijven e.d.

-      Opdrachtgevers en bouwbedrijven e.d.

Zinkinfo zal onbevooroordeeld en onpartijdig de expertise uitvoeren. Zinkinfo is handelingsvrijheid toegezegd vanuit de aangesloten verzinkerijen. De aangesloten verzinkerijen conformeren zich aan de conclusies van de expertise.

Zinkinfo behoudt zich het recht voor om een expertise te weigeren, bijvoorbeeld omdat Zinkinfo al via een andere partij bij het betreffende project betrokken is.

Keuring

Doelstellingen

  • Het keuren indien gevraagd wordt of hetgeen dat geleverd is voldoet aan de voorwaarden.
  • Het aangeven van een oplossing of aantal oplossingen in geval van verschillen in inzicht en eventuele standpunten.
  • Het verrichten van laagdiktemetingen conform de ISO 1461 maakt altijd onderdeel uit van de expertise.
  • Het onderzoeken van materialen ter verklaring van afwijkingen in uiterlijk en laagdiktevorming.

Werkgebied

Primair beperkt tot de Benelux. Daarbij kan het zijn dat een opdrachtgever afkomstig uit de Benelux een locatie elders in de wereld heeft waar expertise gewenst is. Dergelijke aanvragen worden in overweging genomen.

Omschrijving werkzaamheden

Aan de hand van de geuite klacht / gestelde vraag en beschikbare informatie, wordt een inspectie verricht. De inspectie wordt uitgevoerd aan de hand van de normen die van toepassing zijn. Er wordt in eerste aanleg een visuele inspectie verricht en daarbij worden foto’s genomen. Zo worden de eventuele gebreken in kaart gebracht. Vervolgens worden laagdiktemetingen verricht. Zo mogelijk wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen de diverse toegepaste constructieprofielen. De gemeten waarden worden in het rapport opgenomen evenals een vergelijking ervan met waardes uit de norm.

Indien het uiterlijk of de gemeten waarden daartoe aanleiding geven, kan in samenspraak worden beslist om het materiaal in een laboratorium te laten onderzoeken. Er kan een microdoorsnede worden gemaakt waarbij zichtbaar wordt hoe de (zink)laagopbouw is gevormd. Tevens kan een zogenaamde spectro-analyse worden uitgevoerd waarbij de materiaalsamenstelling kan worden bepaald om te zien of er elementen in het staal aanwezig zijn die bij een bepaald gehalte invloed hebben op de laagopbouw. Voor deze laboratorium testen (destructief onderzoek) is een klein stukje van het materiaal nodig. Opdrachtverlening aan een laboratorium dient door de opdrachtgever te gebeuren. Zinkinfo zal aan de hand van de onderzoeksresultaten de bevindingen in het rapport vermelden.

De rapportage vindt nadien plaats en zal binnen 5 werkdagen naar het ons bekende emailadres worden verzonden.

Van toepassing zijnde normen en richtlijnen:

  • EN ISO 1461
  • EN ISO 14713 deel 1 en 2
  • EN 15773
  • NEN 5254
  • Praktijkrichtlijn poeder & natlak op verzinkte ondergronden 2021 (PRL)

Voor meer informatie en tarieven kan u ons contacteren via het contactformulier of via mail.

Contact